مدیریت فروش

تاریخ انتشار : 2021/05/01

 

جهت سفارش بار میتوانید از طریق شماره های مربوطه تماس حاصل فرمایید.

18 12 496 0912    مدیریت: ثمودی*****

90 95 006 0914   مسئول پخش****

و یا از طریق واتساپ لیست بار خود را به شماره مربوطه ارسال نمایید.

90 95 006 0914